Evfrazijeva bazilika u Poreču

Euphrasian Basilica at Poreč
Euphrasian Basilica at Poreč
Euphrasian Basilica at Poreč

Evfrazijeva bazilika v Poreču spada med najlepše ohranjene spomenike zgodnjebizantinske umetnosti v Sredozemlju. Zgrajena je bila na temeljih starejše triladijske bazilike v 6. stoletju, v času poreškega škofa Evfrazija, po katerem je dobila ime. Škof Evfrazij je ob katedrali zgradil še vrsto drugih poslopij, ki skupaj tvorijo enega največjih gradbenih sklopov tistega obdobja, ki obsega Evfrazijevo baziliko, župnijsko cerkev, zakristijo, krstilnico, zvonik,. Mavrov oratorij in škofovo palačo. Evfrazijeva bazilika je poznana po izredno lepo ohranjenih mozaikih.

Kompleks Eufrazijeve bazilike je svetovno pomemben zgodovinski in kulturni spomenik, kar je potrdil tudi UNESCO, ki ga je leta 1997 uvrstil na seznam svetovne kulturne dediščine.

http://www.zupaporec.com/eufrazijeva-bazilika.html